ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ

onikovalipobeduvtyilu.pptx
https://cloud.mail.ru/public/GviT/4F1AucQLq
https://cloud.mail.ru/public/Q6yw/6ecoaAgTV
https://cloud.mail.ru/public/vwiw/CCScHoEuF
ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТЕЙ ВОЙНЫvospominaniyadeteyvoyny2i.docx